Gids Odensehuis


Samenvatting

Vanaf dag één kan het Odensehuis Groningen rekenen op de sympathie van politici, beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, zorgprofessionals en burgers. Een ruim omarmd burgerinitiatief. Het Odensehuis bestaat nu 7 jaar en wordt dagelijks door ongeveer 15 mensen bezocht. Toch hing het bestaan de afgelopen jaren regelmatig aan een zijden draadje. En nog steeds. Structurele financiering voor de langere termijn is er niet.
Het Odensehuis is door de Gemeente Groningen één van de pareltjes genoemd. Het credo is “burgers voor burgers”. Het drijft op de inzet van vrijwilligers en biedt aan vele studenten een prima stageplek.
(Studenten van het Alfa-college hebben de coördinator van het Odensehuis in 2018 uitgeroepen tot “beste stagebegeleider”)

In deze gids laten wij zien dat het Odensehuis Groningen, als pareltje een belangrijke schakel is in de keten van voorzieningen voor mensen met dementie. En niet alleen voor degene die geheugenproblemen heeft maar voor een ieder die deel uit maakt van zijn of haar netwerk. Het Odensehuis is géén zorginstelling. Voor het Odensehuis heb je géén indicatie nodig en er wordt géén zorgdossier gemaakt of behandelplan opgesteld.

De verwachting is dat tussen 2020 en 2040 het aantal mensen met dementie in de stad Groningen stijgt met 78% (totalen: van 2100 in 2020 tot 4000 in 2040; bron: Alzheimer Nederland, 2018). Mensen met dementie wonen verreweg de langste periode gewoon thuis. Het is vaak in de periode na de beginnende geheugenproblemen en de diagnose dementie, dat er behoefte is aan informatie en steun. Aan handreikingen om met het nieuwe leven om te gaan. Alzheimer Nederland gaat er vanuit dat er per inwoner met dementie 1,25 keer zoveel mantelzorgers bij de mensen met dementie betrokken zijn.

De mensen willen ondanks de veranderingen die het ziektebeeld met zich meebrengt de draad van het leven oppakken en er wat van maken. Samen met hun dierbaren. Leuke dingen doen. Betekenisvolle momenten samen beleven. Maar hoe doe je dat….?
In deze zoektocht voelt men zich vaak aan het lot overgelaten. De zorgbehoefte is vaak nog niet van dien aard dat er een beroep gedaan moet of kan worden op een zorgvoorziening. De vragen die spelen liggen veeleer op het gebied van omgaan met elkaar, het creëren van een veilige omgeving, informatie over een veranderd toekomstperspectief, creëren van een netwerk enzovoort.
Het Odensehuis biedt een zinvolle dagbesteding en een omgeving waar mensen met geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en stagiaires samenkomen.

Het is een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen. Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn belangrijke kernwaarden. De mensen met dementie ervaren veel steun aan elkaar. De partners en mantelzorgers vinden er steun voor hun vragen over de veranderende relatie en communicatie. Deze steun is er ook nog na opname of overlijden van de partner met dementie. De vrijwilligers brengen hun specifieke vaardigheden in om samen met de aanwezigen activiteiten uit te voeren. De stagiaires ontwikkelen nieuwe activiteiten voor de bezoekers en leren deze in praktijk te brengen onder leiding van een ervaren coördinator. Wanneer de vragen of behoeften van de bezoekers de kennis en ervaring van vrijwilligers te boven gaat wordt er gezorgd voor deskundige ondersteuning op maat.

Het Odensehuis voorziet duidelijk in een behoefte. Dit is de afgelopen jaren gebleken. Veel gemeenten in Nederland hebben het concept omarmd. Samen met het Platform Odensehuis Nederland wordt het concept nog steeds verder ontwikkeld en vindt regelmatig uitwisseling van kennis en ervaringen plaats.

Hoewel het Odensehuis als credo heeft “Burgers voor Burgers” en vooral op de inzet van vrijwilligers drijft, vraagt het welslagen van zo’n laagdrempelige voorziening wel om een aantal essentiële voorwaarden. De belangrijkste is een fulltime professionele coördinatiefunctie. De coördinator draagt zorg voor een passend programma en activiteiten voor de bezoekers, geschikte vrijwilligers, adequate stagebegeleiding en een goed ondersteunend netwerk en daarmee voor de continuïteit van de voorziening.
Daarnaast is een geschikte ruimte noodzakelijk, waar de activiteiten worden uitgevoerd, ongestoord in groepen kan worden gesproken en gezamenlijk een lunch kan worden gebruikt.

Dit zijn tevens de belangrijkste posten van de begroting van deze relatief goedkope voorziening voor een grote groep kwetsbare burgers.
Het Odensehuis is een aanvulling op de voorzieningen die verpleeghuizen bieden in de vorm van dagopvang en verblijf. Het Odensehuis heeft ook zijn grenzen. Het zal zeker niet in alle gevallen een opname in een verpleeghuis kunnen voorkomen. Maar het kan wel bijdragen aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een groep mensen met dementie bij wie hun hele leven autonomie, zelfstandigheid, mondigheid en ondernemingslust voorop stond. Het biedt bezoekers van het Odensehuis de mogelijkheid om een opname uit te stellen.
(ZON MW heeft onlangs een onderzoeksvoorstel naar de Effectiviteit en Efficiency van het Odensehuis afgewezen met onder anderen als motivatie dat Odensehuizen hun meerwaarde al wel hebben bewezen.)

Door het Odensehuis kunnen mensen langer thuis blijven wonen en daardoor worden kosten bespaard van een duurdere voorziening. Ook de mantelzorgers maken gebruik van de laagdrempelige en goedkope ondersteuning door mensen met veel ervaring in de omgang met dementie. Ook door die steun kan het verblijf thuis verlengd worden.
Door te investeren in het behoud van het huidige huis en uitbreiding naar meer wijken in de stad, kan de gemeente zorgen voor een variatie in het aanbod. Een algemene voorziening die bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van mensen met dementie, hun mantelzorgers en de vrijwilligers, aan de sociale interactie en de samenredzaamheid. Hiermee kan de gemeente ook de onvermijdelijke toenemende vraag naar WMO-zorg, ZVW- en WLZ zorg afremmen.

Bovendien past de werkwijze en visie van het Odensehuis naadloos op de speerpunten uit het coalitieakkoord van de gemeente Groningen: de mens centraal, minder systeemwereld en meer leefwereld.
De Gemeente Groningen financiert voor 2019 en 2020 het Odensehuis in het kader van het Innovatie-atelier. Dit biedt het Odensehuis de tijd om zich verder als algemene voorziening te ontwikkelen, verder in beeld te brengen wat de toegevoegde waarde is en te onderzoeken hoe het zich verhoudt tot het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) en de WIJ team.
(Voor deze notitie is gebruik gemaakt van het Programma van Ontwikkeling, Leertuin Pareltjes in de Stad, versie 2.0. opgesteld door Frank Welp -Contractmanager Gemeente Groningen & Jannie Dekker – beleidsmedewerker Gemeente Groningen).

In dit document wordt het bovenstaande nader uitgewerkt en wordt aangegeven op welke wijze het Odensehuis de komende jaren werkt aan een verdere onderbouwing van de meerwaarde en het specifieker formuleren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor deze algemene voorziening.

 

Het hele document ‘Gids Odensehuis Groningen’ (versie 18 dec. 2019) is ook als PDF te downloaden


Inhoud

Hoofdstukken:

1. Een stevige opgave: zo lang mogelijk zelfstandig, ook bij dementie (vastgesteld bv 18-4-2019)
1.1 De cijfers: steeds meer inwoners met dementie in de stad

2. Odensehuis Groningen, voor mensen met dementie, naasten, vrijwilligers en stagiaires (vastgesteld bv 18-4-2019)
2.1 Wat is het Odensehuis
2.2 Historie
2.3 Pareltjes in de stad
2.4 Missie en visie Odensehuis
2.5 Voor wie: mensen met dementie
2.6 Voor wie: partners/naasten van de mensen met dementie
2.7 Voor wie: vrijwilligers
2.8 Voor wie: participatiebanen
2.9 Voor wie: stagiaires

3. Randvoorwaarden: Coördinator, geschikte huisvesting, PR en netwerk (vastgesteld 26-8-2019)
3.1 Professionele coördinator
3.2 Bestuur en Adviesraad
3.3 Netwerk
   3.3.1 Samenwerkingspartners
   3.3.2 Netwerk Dementie Groningen
   3.3.3 Platform Odensehuizen
3.4 Eisen huisvesting
3.5 Publiciteit en herkenbaarheid
   3.5.1 Website
   3.5.2 Folders
   3.5.3 Publicaties

4. Participanten, de activiteiten en grenzen aan de mogelijkheden (vastgesteld 26-8-2019)
4.1 Aantal participanten
4.2 De activiteiten en de eigen inbreng van de participanten
4.3 Onderzoek naar de toegevoegde waarde van het Odensehuis

5. Odensehuis op weg naar een algemene voorziening (vastgesteld 26-8-2019)
5.1 Leertuin
5.2 Onderzoek in 2019 en 2020
   5.2.1 Werkzame factoren en betekenis voor de participanten
   5.2.2 Praktijkervaring in de samenwerking met WIJ en GON
   5.2.3 Minimale voorwaarden voor de organisatie
   5.2.4 Administratieve lasten

Financiën (vastgesteld 26-8-2019)
6.1 Kosten
   6.1.1 Huisvestingskosten
   6.1.2 Activiteiten
6.2 Inkomsten Odensehuis
   6.2.1 Sponsoring
   6.2.2 Eigen bijdrage deelnemers

 

Bijlagen:

Bijlage 1: Dementie in getallen en een toelichting daarop (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 2: Bezoekersaantallen 2018
Bijlage 2a: Bezoekersaantallen eerste helft 2019
Bijlage 3: Profiel van de participanten (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 4: Profiel partner/naaste/mantelzorger (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 5: Uitgangspunten Odensehuis Groningen (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 5a: Kernwaarden opgesteld door coördinatoren Odensehuizen op 28 & 29 maart 2019
Bijlage 6: Odensehuizen in Nederland (stand van zaken 26-8-2019)
Bijlage 7: Profiel van de vrijwilliger (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 7a: Profiel en Voorwaarden voor participatiebaan (vastgesteld 26-8-2019) /
                 Voorwaarden gesteld door de gemeente Groningen aan een participatiebaan / Wie doet wat?
Bijlage 7b: Stagiaire (vastgesteld 30-9-2019)
Bijlage 8: Profiel en taken van de coördinator (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 9: Bestuur(der) van Odensehuis (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 10: Activiteiten (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 11: Veiligheid/ grenzen aan het Odensehuis (vastgesteld 26-8-2019)
Bijlage 12: Algemene voorziening/Maatwerk (vastgesteld bv 18-4-2019)
Bijlage 13: Eigen bijdrage deelnemers (vastgesteld bv 18-4-2019)
Bijlage 14: Fondsen en Sponsoren (vastgesteld op 26 augustus 2019)
Bijlage 15: Casuïstieken
Bijlage 16: Programma van Ontwikkeling. Leertuin Pareltjes in de Stad
Bijlage 17: Onderzoek TGO

Verder naar de hoofdstukken

Verder naar de bijlagen