Skip to content
Privacyverklaring

Odensehuis Groningen, gevestigd aan Molukkenstraat 200 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Odensehuis Groningen
Molukkenstraat 200          
9715 NZ Groningen
T: 50 230 3252 | 06 4537 3932
E: info@odensehuisgroningen.nl
I: www.odensehuisgroningen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Odensehuis Groningen verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.odensehuisgroningen.nl.

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Odensehuis Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De wettelijke grondslagen ‘Toestemming van betrokken persoon’ en ‘Behartiging van gerechtvaardigde belangen’ zijn hierop van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Odensehuis Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Odensehuis Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies dragen bij aan het beter functioneren van de site. Odensehuis gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Facebook, LinkedIn Google+, YouTube
Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, Google+ en YouTube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn Google+ en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beeldmateriaal
Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij niet specifiek om toestemming is gevraagd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Odensehuis Groningen. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@odensehuisgroningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Odensehuis Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Odensehuis Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een bericht sturen naar info@odensehuisgroningen.nl.

April 2021